Monthly Archives: juli 2018

Centrala rättigheter enligt direktiv från EU

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening
som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EUrättigheter
som gäller för paketresor. Företaget Gränslösa Resor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Gränslösa Resor AB , enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår
  paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som
  ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de
  kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och
  eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel
  bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser
  senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av
  priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller
  sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta
  kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full
  återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar
  än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan
  ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning
  och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före
  paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga
  säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet
  mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter
  paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra
  kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om
  resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om en resenär befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd
  kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall,
  återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport
  ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
  Gränslösa Resor AB har tecknat skydd vid obestånd hos Vector Nordic.
  Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga
  myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08
  00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av
  Gränslösa Resor AB:s obestånd.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html